Voorwaarden waaraan de werknemer moet voldoen

Voorwaarden waaraan de werknemer moet voldoen

De kandidaat-werkloze met bedrijfstoeslag moet op het einde van de arbeidsovereenkomst een beroepsverleden als loontrekkende kunnen bewijzen van:

  • 10 jaar binnen de sector, binnen de 15 jaar voorafgaand aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, of
  • 20 jaar.

Inschrijving in de tewerkstellingscel

De kandidaat-werkloze met bedrijfstoeslag in een onderneming in herstructurering (met collectief ontslag) schrijft zich in de tewerkstellingscel voor een periode van 6 maanden.

Aangepaste beschikbaarheid

De werkloze met bedrijfstoeslag moet het bewijs leveren van een aangepaste beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt. Hij /zij moet niet actief zoeken naar een baan, maar moet wel ingeschreven blijven als werkzoekende, passend werk of een passende opleiding aanvaarden en meewerken aan een begeleidingsplan of inschakelingsparcours dat wordt aangeboden door de gewestinstelling voor arbeidsbemiddeling.

In het kader van een erkenning als zijnde een onderneming in moeilijkheden en/of in herstructurering, kan de werkloze met bedrijfstoeslag worden vrijgesteld van deze aangepaste beschikbaarheid op voorwaarde dat hij/zij in de periode 2017-2018 de leeftijd van 61 jaar heeft bereikt of een beroepsloopbaan van 39 jaar kan bewijzen; bovendien moet de ondernemings-CAO (of het collectief akkoord) waardoor het recht op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag wordt geopend, een expliciete verwijzing bevatten naar de bepalingen voorzien in de CAO nr.126 gesloten in de Nationale Arbeidsraad.

De vrijstelling wordt echter niet automatisch toegekend; zij moet worden aangevraagd door de werkloze met bedrijfstoeslag wanneer aan alle voorwaarden is voldaan.

Bevoegde instantie

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen
Telefoonnummer: 02.233.41.11
Fax : 02 233 40 77
E-mail: coa@werk.belgie.be
Bevoegdheden: Voorbereiding, bevordering en uitvoering van de politiek op het vlak van de collectieve arbeidsbetrekkingen en de begeleiding van het sociaal overleg, voorkomen en bemiddeling van sociale conflicten