Opdrachten van de Forem bij collectieve ontslagen

De Forem licht werkgevers in

De Forem staat ter beschikking van elke werkgever die herstructureert, vanaf de aankondiging van zijn intentie tot collectief ontslag. De Forem informeert hem over zijn plichten en mogelijkheden in het kader van het actieve beheer van herstructureringen.

Die informatie omvat:

 • de juridische en reglementaire procedures die gerespecteerd moeten worden voor en na het collectief ontslag,
 • de modaliteiten voor de begeleiding van de ontslagen werknemers,
 • de rechten, plichten en voordelen van de werknemers in het kader van de tewerkstellingscel.

Als de Ondernemingsraad daarom vraagt, kan die informatie gegeven worden in aanwezigheid van de vakbondsafvaardiging.

In de volgende situaties wordt een omschakelingscel opgericht:

 • bij sluiting van een onderneming of collectief ontslag, na onderhandeling van het sociaal plan, of
 • bij faillissement van een onderneming, met collectief ontslag als gevolg.

In deze gevallen wordt een omschakelingscel opgericht op vraag van de vakbondsorganisaties.

Doel van de omschakelingscellen

Het doel van een omschakelingscel is om werknemers die het slachtoffer zijn van collectief ontslag, mobieler te maken. Dat vertaalt zich in de volgende acties:

 • oriëntatie,
 • opleiding, en
 • hulp bij de zoektocht naar werk.

De cel wordt doorgaans voorzien voor één jaar. Tijdens die periode kunnen de werknemers een contract voor socioprofessionele begeleiding krijgen. Dankzij dat contract krijgen zij een tegemoetkoming in de kosten van de deelname aan het outplacementprogramma, de kosten van opleidingen en de verplaatsingskosten. Het bewijst ook de deelname van de werknemer aan het herinschakelingsproces.

In het Waals Gewest

Het KB van 9 maart 2006 bepaalt dat de omschakelingscel gelijkgesteld wordt met een tewerkstellingscel. In het Waalse Gewest vervangt het outplacementaanbod voorgesteld in het kader van een omschakelingscel het aanbod dat de werkgever moet doen. Voorwaarde is wel dat de werkgever deelneemt aan de oprichting van de omschakelingscel. Die deelname kan onder meer de vorm aannemen van:

 • de tenlasteneming van de opleidingskosten voor de werknemers,
 • tussenkomsten in de verplaatsingskosten,
 • versterking van de begeleiding door sociale begeleiders,
 • de terbeschikkingstelling van een erkende outplacementdienst die geïntegreerd zal worden in de werking van de omschakelingscel en een deel van het outplacementprogramma zal uitvoeren, enz.