Gewestelijke kenmerken tewerkstellingscellen

Specifieke gewestelijke kenmerken van de tewerkstellingscellen

Het KB van 9 maart 2006 voorziet in de gelijkstelling van de reconversie- en wedertewerkstellingsmaatregelen die voor een tewerkstellingscel op het vlak van de gewesten en de Duitstalige Gemeenschap worden georganiseerd. Specifieke bepalingen die uit onderhavig besluit voortvloeien, zijn bijgevolg van toepassing op de verschillende gewesten.

Bevoegde instanties

Wetgeving

KB van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen Ordonnantie van 18 januari 2001 houdende organisatie en werking van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling