Betrokken werkgevers

Tewerkstellingscel

De regeling rond herstructureringen vertrekt van het principe dat bij aankondiging van een collectief ontslag, de werkgever verplicht is om een tewerkstellingscel op te richten.

Hierop bestaan drie uitzonderingen:

 • de regeling is niet van toepassing op werkgevers die tot de paritaire comités 225 en 328 behoren;
 • werkgevers die behoren tot paritair comité 327 zijn niet verplicht om een tewerkstellingscel op te richten voor de gehandicapte werknemers (maar ze kunnen dit wel op vrijwillige basis);
 • werkgevers met maximaal 20 werknemers zijn enkel verplicht een tewerkstellingscel op te richten als ze werknemers op verlaagde leeftijd op brugpensioen willen laten gaan. Is dit niet het geval, dan kan de werkgever op vrijwillige basis toch beslissen om een tewerkstellingscel op te richten.
 • Werkgevers in herstructurering

  Onder werkgevers in herstructurering verstaan we de werkgevers die vallen onder de wet van 5 december 1968 over de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités en die overgaan tot een collectief ontslag. Een collectief ontslag is elk ontslag van een aantal werknemers dat:

 • ten minste 10% bedraagt in ondernemingen met ten minste 100 werknemers;
 • ten minste 10 werknemers bedraagt in ondernemingen met meer dan 20 werknemers maar minder dan 100 werknemers;
 • ten minste 6 werknemers bedraagt in ondernemingen met meer dan 11 werknemers en hoogstens 20 werknemers:
 • ten minste de helft van de werknemers bedraagt in ondernemingen met hoogstens 11 werknemers.
 • Periode van herstructurering

  De minister van Werk bepaalt na ontvangst van de kopie van de betekening de periode van herstructurering. Daarvoor kan hij het advies van de adviescommissie Brugpensioen inwinnen. De periode van herstructurering vangt aan op de datum van aankondiging van het collectief ontslag. De minister bepaalt de einddatum. Deze ligt maximaal twee jaar na de datum van de betekening van het collectief ontslag.

  Bevoegde instantie

  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

  Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt
  Telefoonnummer: 02.233.46.82
  Fax: 02.233.48.60
  E-mail: wea@werk.belgie.be
  Bevoegdheden: Tewerkstellingscel, outplacement in het kader van de tewerkstellingscel, paritaire leercomités, hulp bij tewerkstelling

  Wetgeving

  Wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités