Verbreking van de arbeidsovereenkomst

Onderhoud

Voordat de werkgever een werknemer ontslaat, moet hij hem per aangetekende brief uitnodigen voor een onderhoud. Tijdens dit onderhoud licht hij de werknemer in over:

  • de diensten van de tewerkstellingscel,
  • hoe hij zich bij de tewerkstellingscel inschrijft,
  • het recht op inschakelingsvergoeding, en
  • het (eventuele) recht op brugpensioen.

De werknemer moet de aangetekende uitnodiging voor dit onderhoud minstens 7 werkdagen voor het onderhoud ontvangen. Hij mag zich daarvoor laten bijstaan door zijn vakbondsafgevaardigde. Als de werknemer niet aanwezig kan zijn op de voorziene dag, kan het onderhoud vervangen worden door een schriftelijke procedure.

Deelneming aan de tewerkstellingscel

Na het onderhoud heeft de werknemer 7 werkdagen om schriftelijk te laten weten of hij al dan niet aan de cel zal deelnemen. Als hij binnen deze termijn geen beslissing meedeelt, wordt ervan uitgegaan dat hij deelneemt.

Verbreking van de arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst wordt pas verbroken na ontvangst van de beslissing van de werknemer om zich in te schrijven in de tewerkstellingscel. De verbreking kan wel al vroeger gebeuren door betekening van een opzegtermijn.

Heeft de werknemer recht op een opzegperiode van zes maanden of minder? Ook dan wordt de arbeidsovereenkomst pas beëindigd na ontvangst van de beslissing van de werknemer om zich in te schrijven in de tewerkstellingscel.

De werkgever deelt onmiddellijk de datum van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst mee aan de directeur van de tewerkstellingscel. Die schrijft de werknemer vervolgens in.

Arbeidsovereenkomst van bepaalde duur

Voor werknemers met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of voor uitzendarbeid geldt een andere procedure. Als zij minstens 1 jaar ononderbroken anciënniteit hebben bij de werkgever, moet die hen informeren over de tewerkstellingscel en de gevolgen van inschrijving in deze cel.

Dit moet gebeuren binnen een termijn van 7 dagen na het einde van het laatste contract. De werknemer beschikt dan over 7 werkdagen om zijn beslissing mee te delen. Als de werknemer zijn beslissing niet meedeelt, wordt ervan uitgegaan dat hij zich niet wil inschrijven.

Onmiddellijke beëindiging

Bij verbreking van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur moet de werkgever de arbeidsovereenkomst onmiddellijk beëindigen:

  • als de werknemer minstens 45 jaar is en recht heeft op een opzegtermijn van maximaal zes maanden, of
  • als de werknemer jonger is dan 45 jaar en een opzegtermijn heeft van maximaal drie maanden.

Opzegging

De arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur kan beëindigd worden door opzegging als:

  • de werknemer minstens 45 jaar is en een opzeggingstermijn van minimaal zes maanden heeft, of
  • de werknemer jonger dan 45 jaar is en een opzeggingstermijn van minimaal drie maanden heeft.

Effectieve beëindiging

De werkgever moet de overeenkomst effectief beëindigen vóór het einde van deze opzegtermijn.

Is de werknemer minstens 45 jaar? Dan moet de effectieve beëindiging gebeuren vóór het einde van de zevende maand die het einde van de normale toepasselijke opzeggingstermijn voorafgaat.

Is de werknemer jonger dan 45 jaar? Dan moet de effectieve beëindiging gebeuren vóór het einde van de vierde maand die het einde van de normale toepasselijke opzeggingstermijn voorafgaat.

Opzegvergoeding

Als algemene regel geldt dat de arbeidsovereenkomst van werknemers met minder dan één jaar ononderbroken anciënniteit beëindigd wordt met de uitbetaling van een opzegvergoeding.

Bevoegde instantie

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt
Telefoonnummer: 02.233.46.82
Fax: 02.233.48.60
E-mail: wea@werk.belgie.be
Bevoegdheden: Tewerkstellingscel, outplacement in het kader van de tewerkstellingscel, paritaire leercomités, hulp bij tewerkstelling