Outplacementbureau

Na een individueel of collectief ontslag is de werkgever verplicht om de werknemers die hij ontslaat de mogelijkheid aan te bieden om een outplacementprogramma te volgen.

Wat houdt outplacement in?

Outplacement is het geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van de werkgever aan de werknemer worden verleend bij ontslag. Het is een logistieke steun om een ontslagen werknemer snel een nieuwe tewerkstelling in loondienst of als zelfstandige te helpen vinden.

Het gaat om:

 • administratieve steun,
 • het opmaken van een persoonlijke balans (sterktes/zwaktes),
 • psychologische begeleiding,
 • hulp bij het vinden van een job, en
 • begeleiding tijdens de integratie in de nieuwe job.

De begeleiding kan zowel in groep als individueel plaatsvinden, of een mix van beide zijn.

Keuze van het outplacementbureau

De werkgever kiest het bureau dat de begeleiding op zich neemt. Hij maakt deze keuze op basis van:

 • de categorie van werknemers die hij ontslaat (kaderleden, bedienden, arbeiders),
 • de woonplaats van de ontslagen werknemers,
 • de activiteitensector van zijn onderneming of het type functie uitgeoefend door de ontslagen werknemers, of
 • een mix van bovenstaande criteria
Als het bijvoorbeeld gaat om een onderneming die werknemers uit verschillende delen van het land of uit verschillende taalregimes tewerkstelt en ontslaat, dan kan de werkgever kiezen voor:
 • één enkel outplacementbureau dat over geografisch verspreide kantoren beschikt en dus alle ontslagen werknemers kan begeleiden, ongeacht hun taal en hun woonplaats, of
 • verschillende bureaus naargelang hun ligging, de taal waarin de diensten worden aangeboden of hun specialisatie. (Sommige bureaus zijn meer gespecialiseerd in de begeleiding van kaderleden en/of arbeiders, enz.)
De werkgever kan ook een beroep doen op de begeleiding aangeboden door de gewestelijke openbare diensten voor arbeidsbemiddeling (KB van 22 april 2009). Daarvoor moet deze begeleiding gelijkwaardig zijn aan de diensten die de outplacementbureaus voorstellen.

Vlaanderen

In uitvoering van de Europese dienstenrichtlijn is de markt van outplacementkantoren volledig vrijgemaakt en bestaat er voor outplacementkantoren geen erkenning meer. In Vlaanderen moeten de kantoren wel voldoen aan de voorwaarden die gelden voor bureaus private arbeidsbemiddeling (decreet private bemiddeling).

Duitstalige Gemeenschap

In de Duitstalige Gemeenschap is het outplacementbureau vrijgesteld van de erkenningsverplichting, maar moet het wel de bepalingen van de decreten van de Duitstalige Gemeenschap naleven. Als het dit niet doet, kan de regering van de Duitstalige Gemeenschap zijn activiteiten verbieden.

Waals Gewest

In het Waals Gewest zal de werkgever alleen een beroep kunnen doen op de diensten van de reconversiecellen in plaats van het privé-outplacementbureau als de vakbondsorganisaties de oprichting van een reconversiecel hebben aangevraagd bij de Gewestelijke Directie Tewerkstelling van de Forem.

Bevoegde instanties