Doel van de aanvraag tot erkenning

Doel van de aanvraag tot erkenning: mogelijkheden

Als zijn onderneming erkend is als in moeilijkheden en/of in herstructurering, kan de werkgever de volgende afwijkingen krijgen:

  • vrijstelling van de vervangingsplicht voor werklozen met bedrijfstoeslag;
  • verkorting van de opzeggingstermijn of van de periode gedekt door de opzeggingsvergoeding;
  • verlaging van de leeftijd voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Vrijstelling van de vervangingsplicht

De onderneming erkend als zijnde in moeilijkheden en/of in herstructurering wordt vrijgesteld van de vervangingsplicht voor werklozen met bedrijfstoeslag als de opzeggingstermijn of de periode gedekt door de opzeggingsvergoeding begint en eindigt:

  • tijdens de geldigheidsduur van de collectieve arbeidsovereenkomst die voorziet in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, en
  • tijdens de periode van de erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering.
De werkgever kan ook vrijgesteld worden van de vervangingsplicht voor werklozen in het lopend stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag. De vervanging van een werkloze met bedrijfstoeslag eindigt dan voordat de verplichte periode van vervanging van 3 jaar is verstreken.

Verkorting van de opzeggingstermijn

De mogelijkheid tot verkorting van de opzeggingstermijn moet worden voorzien in een collectieve arbeidsovereenkomst, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit of goedgekeurd door de minister van Werk.

De opzeggingstermijn of de periode gedekt door de opzeggingsvergoeding wordt na de kennisgeving van het ontslag ingekort door middel van een schriftelijke overeenkomst tussen werkgever en werknemer. Deze termijn mag niet korter zijn dan 26 weken.

De opzeggingstermijn of de periode gedekt door de opzeggingsvergoeding van de kandidaat-werkloze met bedrijfstoeslag moet beginnen en eindigen:

  • tijdens de geldigheidsduur van de collectieve arbeidsovereenkomst die voorziet in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, en
  • tijdens de periode van de erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering.

Verlaging van de leeftijd

In het geval van een collectief ontslag, moet de vereiste minimumleeftijd bereikt zijn op het ogenblik van de aankondiging van dat collectief ontslag.

Wanneer de onderneming wordt erkend als zijnde in moeilijkheden of in herstructurering, maar zonder aankondiging van een collectief ontslag, moet de ontslagen werknemer bij het einde van de arbeidsovereenkomst de leeftijd bereikt hebben die vastgelegd is in de beslissing tot erkenning en die voorzien is in de wetgeving.

De opzeggingstermijn of de periode gedekt door de opzeggingsvergoeding van de ontslagen werknemer in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag moet beginnen en eindigen:

  • tijdens de geldigheidsduur van de collectieve arbeidsovereenkomst die voorziet in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, en
  • tijdens de periode van de erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering.

Vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid

De werklozen met bedrijfstoeslag kunnen op verzoek worden vrijgesteld van de verplichting van de aangepaste beschikbaarheid, indien zij de leeftijd van 62 jaar hebben bereikt of indien zij een beroepsverleden van 42 jaar kunnen bewijzen.

Aanvragen tot vrijstelling kunnen worden ingediend tot 31.12.2024.

Ondernemingen erkend als onderneming in moeilijkheden of als onderneming in herstructurering, moeten, om voor de vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid in aanmerking te komen, een CAO hebben gesloten waarin is vermeld dat deze ondernemings-CAO is gesloten in toepassing van de CAO nr. 154 van de NAR (het begin van de erkenningsperiode ligt in de periode van 01.01.2021 tot en met 31.12.2022) of in toepassing van de CAO nr. 155 van de NAR (het begin van de erkenningsperiode ligt in de periode van 01.01.2023 tot en met 30.06.2023).

De verwijzing naar de CAO nr. 154 van de NAR is niet nodig indien de ondernemings-CAO is gesloten tussen 31.12.2020 en de datum van bekendmaking van de wijziging van het KB. (10.09.2021).

Voor meer informatie over de aangepaste beschikbaarheid voor Werklozen met bedrijfstoeslag, zie de website: www.rva.be

Bepaling van de minimumleeftijd

Overeenkomstig het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag moet zijn voldoen aan de leeftijdsvoorwaarde van 60 jaar op 31 december 2020 voor de ontslagen werknemers die waren tewerkgesteld in een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering.

Ondernemings-CAO: om van deze werkloosheidsregeling met bedrijfstoeslag te kunnen genieten, moeten de erkende ondernemingen een ondernemmings-CAO hebben gesloten die voorziet in de toekenning van een bedrijfstoeslag.

Bevoegde instantie

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen
Telefoonnummer: 02.233.41.11
Fax : 02 233 40 77
E-mail: coa@werk.belgie.be
Bevoegdheden: Voorbereiding, bevordering en uitvoering van de politiek op het vlak van de collectieve arbeidsbetrekkingen en de begeleiding van het sociaal overleg, voorkomen en bemiddeling van sociale conflicten