Sancties voor de werknemer Duitstalige Gemeenschap

Een werknemer kan onder bepaalde voorwaarden uitgesloten worden door de RVA.

Niet inschrijven in de cel

In principe moet elke werknemer ontslagen in het kader van de herstructurering, door een werkgever in herstructurering die een tewerkstellingscel heeft opgericht, zich inschrijven in de tewerkstellingscel.

Twee categorieën werknemers moeten zich niet inschrijven. Zij hebben wel het recht dit te doen.

Het gaat dan in de eerste plaats om werknemers die op het einde van de periode gedekt door de opzeggingsvergoeding 58 jaar oud zullen zijn of 38 jaar beroepsverleden zullen kunnen bewijzen.

In de tweede plaats gaat het om werknemers die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd of door een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid bij de werkgever in herstructurering, die ingevolge de herstructurering niet wordt verlengd. Deze werknemers moeten wel minstens 1 jaar ononderbroken dienstanciënniteit hebben.

Een werknemer die zich moet inschrijven bij een tewerkstellingscel waaraan zijn werkgever deelneemt, kan zijn uitkeringen verliezen als hij zich niet heeft ingeschreven.

Wie op het moment van de uitkeringsaanvraag 58 jaar is en een 'vrijstelling oudere werkloze' geniet, zal niet uitgesloten worden als hij zich niet inschrijft in de tewerkstellingscel.

De RVA kan trouwens rekening houden met alle concrete gegevens en beslissen geen uitsluiting op te leggen, ook al valt de werknemer niet onder één van de hier vermelde uitzonderingen.

Niet voldoende lang ingeschreven zijn in de cel

De werknemer die ingeschreven is in de tewerkstellingscel, moet voldoende lang ingeschreven blijven. Naargelang zijn leeftijd op het moment van de aankondiging van het collectief ontslag bedraagt deze termijn 3 (< 45 jaar) of 6 maanden (>= 45 jaar).

Als hij niet lang genoeg ingeschreven blijft kan hij zijn werkloosheidsuitkeringen verliezen. Dit is ook het geval indien hij zich op vrijwillige basis heeft ingeschreven.

Zo zal bijvoorbeeld een werknemer van 58 jaar die zich niet moest inschrijven maar dit toch deed, zich nadien niet meer kunnen beroepen op het feit dat hij zich niet moest inschrijven. Ook hij zal uitgesloten kunnen worden als hij niet voldoende lang ingeschreven is gebleven. Hetzelfde geldt voor een werknemer die zich moest inschrijven en tijdens de periode in de tewerkstellingscel 58 jaar wordt.

De RVA kan trouwens rekening houden met alle concrete gegevens en beslissen geen uitsluiting op te leggen, ook al valt de werknemer niet onder één van de hier vermelde uitzonderingen.

Weigering van een werkaanbod in de tewerkstellingscel

Een werknemer die zich heeft ingeschreven in een tewerkstellingscel en een werkaanbod krijgt, moet dit werkaanbod aannemen. Hij kan het recht op werkloosheidsuitkeringen verliezen indien hij dit aanbod niet aanneemt.

Een weigering leidt niet tot een uitsluiting indien de aangeboden dienstbetrekking niet passend is.

Er bestaan criteria om na te gaan of een dienstbetrekking passend is. Voor meer informatie, gelieve u te richten tot het bevoegde werkloosheidsbureau.

De RVA kan trouwens rekening houden met alle concrete gegevens en beslissen geen uitsluiting op te leggen, ook al valt de werknemer niet onder de hierboven vermelde uitzondering.

Weigering van een opleidingsaanbod in de tewerkstellingscel

Een werknemer die zich heeft ingeschreven in een tewerkstellingscel en een opleiding krijgt die (on)rechtstreeks door de tewerkstellingscel wordt voorgesteld in het kader van begeleidingsmaatregelen, moet dit opleidingsaanbod aannemen.

Hij kan het recht op werkloosheidsuitkeringen verliezen indien hij dit aanbod niet aanneemt.

De RVA kan rekening houden met alle concrete gegevens en beslissen geen uitsluiting op te leggen.

Weigering van outplacement in de tewerkstellingscel

Elke werknemer die zich heeft ingeschreven in een tewerkstellingscel waaraan de werkgever deelneemt en aan wie een outplacement wordt aangeboden georganiseerd door de tewerkstellingscel, moet dit aanbod aannemen en er aan meewerken.

Hij kan het recht op werkloosheidsuitkeringen verliezen indien hij dit aanbod niet aanneemt of er niet aan meewerkt.

Een weigering leidt echter niet altijd tot een uitsluiting, aangezien er uitzonderingen bestaan.

Sommige werknemers mogen een outplacementaanbod door de tewerkstellingscel weigeren.

De werknemer die het aanbod heeft geweigerd of er niet aan meewerkt wegens lichamelijke of mentale ongeschiktheid, zal niet uitgesloten worden indien de arbeidsongeschiktheid meer dan 66 % bedraagt en hij deze uiterlijk op het moment van de weigering inroept. Indien nodig zal een onderzoek door een erkende geneesheer volgen.

De RVA kan trouwens rekening houden met alle concrete gegevens en beslissen geen uitsluiting op te leggen, ook al valt de werknemer niet onder één van de hier vermelde uitzonderingen.

Bevoegde instantie

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

Een RVA-kantoor zoeken