Outplacement – bijzondere regeling voor werknemers van minstens 45 jaar

Voorwaarden

Deze regeling van outplacement moet worden toegepast in volgende situaties:

  • De werkgever van de ontslagen werknemer behoort tot de privésector.
  • De werknemer wordt niet ontslagen om dringende redenen.
  • De werknemer heeft recht op een opzeggingstermijn of een opzeggingsvergoeding van minder dan 30 weken.
  • De werknemer is minstens 45 jaar oud op het ogenblik van het ontslag.
  • De werknemer heeft minstens een jaar ononderbroken dienstanciënniteit in de onderneming op het ogenblik van het ontslag.

Bevoegde instantie

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen, Inspraakorganen en Werkgelegenheid
Telefoonnummer: 02.233.41.11
Fax: 02.233.48.21
E-mail: iab@werk.belgie.be
Bevoegdheden: arbeidsovereenkomsten, organisatie van de arbeid en arbeidsduur, informatie en raadpleging van de werknemers, overgang van ondernemingen

Wetgeving

CAO nr. 82 van 10 juli 2002, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende outplacement voor werknemers van 45 jaar en ouder die worden ontslagen