Sancties ten opzichte van de werknemer

Een werknemer kan onder bepaalde voorwaarden zijn recht op werkloosheidsuitkeringen verliezen. Het gewest waar de werknemer woont, is bevoegd om hierover te beslissen. Voor Vlaanderen beslist de controledienst van de VDAB.

In de volgende omstandigheden verliest een werknemer mogelijk zijn recht op een uitkering:

Hij schrijft zich niet in in de tewerkstellingscel

In principe moet elke werknemer die ontslagen wordt in het kader van een herstructurering zich inschrijven in de tewerkstellingscel als zijn werkgever er één heeft opgericht. Hij kan zijn uitkeringen verliezen als hij zich niet heeft ingeschreven.

Een groep werknemers is niet verplicht om zich in te schrijven, maar heeft wel het recht om het te doen. Het gaat om werknemers met een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd of voor uitzendarbeid, die door de herstructurering niet wordt verlengd. Deze werknemers moeten wel minstens 1 jaar ononderbroken dienstanciënniteit hebben.

Wie op het moment van de uitkeringsaanvraag 58 jaar is en een 'vrijstelling oudere werkloze' geniet, zal niet uitgesloten worden als hij zich niet inschrijft in de tewerkstellingscel.

Hij is niet voldoende lang ingeschreven in de tewerkstellingscel

De werknemer moet voldoende lang ingeschreven blijven in de tewerkstellingscel. Naargelang zijn leeftijd op het moment van de aankondiging van het collectief ontslag bedraagt deze termijn 3 (jonger dan 45 jaar) of 6 maand (45 jaar of ouder).

Als de werknemer niet lang genoeg ingeschreven blijft, kan hij zijn werkloosheidsuitkeringen verliezen. Dat is ook het geval als hij zich op vrijwillige basis heeft ingeschreven.

Let op: een werknemer van 58 jaar die zich niet moest inschrijven maar dit toch deed, zal zich nadien niet meer kunnen beroepen op het feit dat hij zich niet moest inschrijven. Ook hij zal uitgesloten kunnen worden als hij niet voldoende lang ingeschreven is gebleven. Hetzelfde geldt voor een werknemer die zich moest inschrijven en tijdens de periode in de tewerkstellingscel 58 jaar wordt.

Hij weigert een werkaanbod in de tewerkstellingscel

Een werknemer die zich heeft ingeschreven in een tewerkstellingscel en een werkaanbod krijgt, moet dit werkaanbod aannemen. Hij kan het recht op werkloosheidsuitkeringen verliezen als hij het aanbod niet aanneemt.

Een weigering leidt niet tot een uitsluiting als de aangeboden dienstbetrekking niet passend is. Er bestaan criteria om na te gaan of een dienstbetrekking passend is. Voor meer informatie kunt u terecht bij het bevoegde werkloosheidsbureau.

Hij weigert een opleidingsaanbod in de tewerkstellingscel

Een werknemer die zich heeft ingeschreven in een tewerkstellingscel en een opleiding krijgt die (on)rechtstreeks door de tewerkstellingscel wordt voorgesteld in het kader van begeleidingsmaatregelen, moet dit opleidingsaanbod aannemen. Hij kan het recht op werkloosheidsuitkeringen verliezen als hij dit aanbod niet aanneemt.

Weigering van outplacement in de tewerkstellingscel

Elke werknemer die zich heeft ingeschreven in een tewerkstellingscel, en aan wie een outplacement wordt aangeboden dat door de tewerkstellingscel georganiseerd is, moet dit aanbod aannemen en eraan meewerken. Hij kan het recht op werkloosheidsuitkeringen verliezen als hij dit aanbod niet aanneemt of er niet aan meewerkt.

Een weigering leidt niet altijd tot een uitsluiting, aangezien er uitzonderingen bestaan. Sommige werknemers mogen een outplacementaanbod weigeren.

De werknemer die het aanbod heeft geweigerd of er niet aan meewerkt wegens lichamelijke of mentale ongeschiktheid, zal niet uitgesloten worden als de arbeidsongeschiktheid meer dan 66% bedraagt en hij ze uiterlijk op het moment van de weigering inroept. Indien nodig zal een onderzoek door een erkende arts volgen.

Oordeel van de controledienst

De controledienst van VDAB houdt rekening met alle concrete gegevens en kan beslissen geen uitsluiting op te leggen, ook al valt de werknemer niet onder één van de hier vermelde uitzonderingen.

Bevoegde instantie

Hoofdzetel VDAB

VDAB - Hoofdzetel
Keizerslaan 11,
1000 Brusssel
Telefoonnummer : 02.506.15.11
Fax : 02.506.15.90

www.vdab.be