Goedkeuring van het outplacementaanbod

Procedure goedkeuring outplacementaanbod

Elke werknemer die zich inschrijft in de tewerkstellingscel krijgt een outplacementaanbod. Dit aanbod wordt goedgekeurd door de minister van Werk, die hiervoor eerst advies vraagt aan de regionale minister van Werk.

Advies van de regionale minister van Werk

Na oprichting van de tewerkstellingscel moet het bedrijf het outplacementaanbod binnen de 14 kalenderdagen opsturen naar de minister van Werk die bevoegd is voor het gebied waar de zetel van de onderneming (de technische bedrijfseenheid of TBE) ligt. De regionale minister van Werk krijgt 14 kalenderdagen de tijd om een advies te geven. Lukt dat niet binnen de termijn, dan wordt het advies als positief beschouwd.

Advies van de federale minister van Werk

Het bedrijf in herstructurering stuurt het outplacementaanbod en het advies van de regionale minister op naar de federale minister van Werk. Bij gebrek aan advies van de regionale minister van Werk voegt u een kopie van uw aangetekend schrijven aan de minister toe.

Ook de federale minister van Werk krijgt 14 kalenderdagen de tijd om het outplacementaanbod goed- of af te keuren. De beslissing wordt ten slotte overgemaakt aan de werkgever in herstructurering.

Deze procedure gold vroeger enkel voor bedrijven die met een verlaagd brugpensioen/stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) werken. Nu is ze ook van toepassing op werkgevers die de procedure volgen om door de federale minister van Werk als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden erkend te worden. (Zie artikel 17, §4, 5° van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact.)

De aanvraag tot erkenning stelt de werkgever in staat om de (SWT-) brugpensioenleeftijd lager in te stellen dan diegene die normaal zou gelden in de onderneming of in de sector.

De zesde staatshervorming

Artikel 22, 12° van de bijzondere wet van 6 januari 2014 betreffende de Zesde Staatshervorming heeft artikel 6, §1, IX van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen aangevuld met een 12° inzake de overgedragen bevoegdheden inzake outplacement. Dit artikel geeft de gewesten de bevoegdheid om bij een herstructurering het outplacementaanbod goed te keuren dat wordt aangeboden aan de ontslagen werknemers die ingeschreven zijn in de tewerkstellingscel. De adviesbevoegdheid, geregeld in het koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen en het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) wordt vervangen door een beslissingsbevoegdheid.

De gewesten hebben deze bevoegdheid nog niet opgenomen.

Uitvoering regionale toetsing in Vlaanderen

In Vlaanderen kreeg de goedkeuring van het outplacementaanbod de naam ‘regionale toetsing’. Er werd geen Vlaamse regelgeving, maar wel een vaste uitvoeringspraktijk ontwikkeld, die in het werkveld goed gekend is.

De uitvoering berust bij het departement Werk en Sociale Economie (WSE) van de Vlaamse overheid. Het departement WSE controleert of het bedrijf het wettelijk verplichte minimale aantal uren outplacement aanbiedt (kwantiteit). Het gebruikt daarbij een gestandaardiseerd toetsingskader voor de beoordeling van het outplacementaanbod (kwaliteit) in het kader van een bedrijf in herstructurering. Als het aanbod niet voldoet, wordt aan het bedrijf gevraagd om het outplacementaanbod bij te sturen volgens de Vlaamse criteria. Zo worden er in feite geen negatieve adviezen afgeleverd, maar werkt het optreden van de regionale minister proactief met het oog op het kwalitatief optimaliseren van het outplacementaanbod.

Tijdens de procedure regionale toetsing vullen de bedrijven ook een bedrijfsfiche in. Op basis van deze gegevens wordt de regionale toetsing gemonitord en wordt er een jaarlijks evaluatierapport opgesteld.

Bevoegde instanties

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen
Telefoonnummer: 02.233.41.11
Fax : 02 233 40 77
E-mail: coa@werk.belgie.be
Bevoegdheden: Voorbereiding, bevordering en uitvoering van de politiek op het vlak van de collectieve arbeidsbetrekkingen en de begeleiding van het sociaal overleg, voorkomen en bemiddeling van sociale conflicten

Actiris

Directie Partnership en Tewerkstellingsprogramma's
Telefoonnummer : 02.800.42.84
E-mail : alc-bco@actiris.be
Bevoegdheden: Collectief ontslag en outplacement

Departement Werk en Sociale Economie

Afdeling Werkgelegenheidsbeleid
E-mail: regionaletoetsing@vlaanderen.be Bevoegdheden: Advies outplacementaanbod

Wetgeving