Terugbetaling outplacementkosten: Vlaanderen

Een werkgever in herstructurering kan onder bepaalde voorwaarden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) een terugbetaling krijgen van de outplacementkosten voor een werknemer ontslagen in het kader van de herstructurering, aan wie een verminderingskaart herstructureringen werd uitgereikt.

De werknemer moet minstens 30 uren outplacementbegeleiding gevolgd hebben tijdens de periode van inschrijving bij de tewerkstellingscel.

Was de werknemer bovendien tijdens de geldigheidsduur van de verminderingskaart gedurende minstens 120 kalenderdagen verbonden door 1 of meer arbeidsovereenkomsten met 1 of meer nieuwe werkgevers, kan de RVA een hoger bedrag terugbetalen. In dat geval moet de werknemer de 30 uren outplacementbegeleiding wél gevolgd hebben gedurende de periode tussen de inschrijving bij de tewerkstellingscel en de werkhervatting.

Zodra de RVA weet dat een werknemer een voldoende tewerkstelling bewijst, brengt hij de werkgever hiervan schriftelijk op de hoogte. De werkgever die deze terugbetaling wenst, moet het bedrag schriftelijk meedelen en dit bedrag bewijzen aan de hand van de nodige documenten.
De RVA betaalt niet eender welk bedrag terug.

De terugbetaling is immers beperkt tot de kost voor de outplacementbegeleiding die plaatsvond tussen de datum van inschrijving bij de tewerkstellingscel en de laatste geldigheidsdag van de verminderingskaart.

Bovendien betaalt de RVA enkel de werkelijk gemaakt outplacementkosten terug. Kosten die de werkgever kan verhalen op een andere organisatie, worden door de RVA niet terugbetaald.

In elk geval wordt de terugbetaling beperkt tot een bepaald maximum bedrag, afhankelijk van de leeftijd van de werknemer op het moment van de aankondiging van het collectief ontslag en de situatie waarin hij zich bevindt.

De werkgever in herstructurering kan behoren tot een sector waarin de outplacementkosten in het kader van de herstructurering gedragen worden door een sectorale instantie waaronder de werkgever valt. Het gaat dan om een fonds. Dit Fonds kan onder dezelfde voorwaarden een (beperkte) terugbetaling vragen van de werkelijke kosten voor de outplacementbegeleiding die plaatsvond tussen de datum van inschrijving bij de tewerkstellingscel en de laatste geldigheidsdag van de verminderingskaart. Dit betekent onder andere dat het fonds deze kosten niet mag kunnen verhalen op een andere instantie.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de maximale bedragen.

30 uren outplacement gevolgd tijdens de periode van inschrijving

Tijdens de geldigheidsduur van de kaart minstens 120 kalenderdagen verbonden door 1 (of meer) arbeidsovereenkomst(en) met 1 (of meer) nieuwe werkgever(s) én 30 uren outplacement gevolgd gedurende de periode tussen de inschrijving en de werkhervatting

> 45 jaar op moment aankondiging collectief ontslag

1.000 EUR

2.000 EUR

< 45 jaar op moment aankondiging collectief ontslag

500 EUR

1.000 EUR

Bevoegde instantie

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

Een RVA-kantoor zoeken