Outplacementcheque

De informatie op deze pagina behoort tot de bevoegdheden die door de zesde staatshervorming op 1 juli 2014 naar de gemeenschappen, gewesten of gemeenschapscommissies overgedragen worden. De bestaande regelgeving blijft van kracht tot een gemeenschap of een gewest over wijzigingen of nieuwe regels beslist.
Algemene informatie over de zesde staatshervorming.

De overheveling van bevoegdheden geldt enkel in het kader van de bijzondere regeling van outplacement voor de werknemers van minstens 45 jaar (afdeling 2 van hoofdstuk 5 van de wet) en niet in het kader van de algemene regeling outplacement (afdeling 1 van hoofdstuk 5 van de wet).

Outplacementcheque

De informatie op deze pagina behoort tot de bevoegdheden die door de zesde staatshervorming op 1 juli 2014 naar de gemeenschappen, gewesten of gemeenschapscommissies overgedragen zijn. De oude regelgeving blijft van kracht tot een gemeenschap of een gewest over wijzigingen of nieuwe regels beslist.

De overheveling van bevoegdheden geldt enkel in het kader van de bijzondere regeling van outplacement voor de werknemers van minstens 45 jaar (afdeling 2 van hoofdstuk 5 van de wet). Ze geldt niet in het kader van de algemene regeling outplacement (afdeling 1 van hoofdstuk 5 van de wet).

Toekenningsvoorwaarden voor outplacement

Een werknemer die recht heeft op outplacement, maar er geen aangeboden krijgt van zijn werkgever, kan aanspraak maken op een outplacement ten laste van de RVA.

Om van deze mogelijkheid gebruik te maken, moet de werknemer het outplacement schriftelijk aanvragen bij de RVA. Hij moet bewijzen dat hij er recht op heeft en dat hij zijn werkgever tijdig in gebreke heeft gesteld.

De RVA gaat na of alle voorwaarden vervuld zijn en neemt contact op met de werkgever. Als hieruit blijkt dat de werknemer inderdaad recht heeft op outplacement, ontvangt hij van de RVA een zogenaamde outplacementcheque.

Vlaams Gewest en Duitstalige Gemeenschap

Vlaanderen en de Duitstalige Gemeenschap hebben deze bevoegdheid nog niet opgenomen. Als de werknemer tewerkgesteld was in Vlaanderen of de Duitstalige Gemeenschap, is het nog steeds de RVA die de outplacementcheque uitreikt.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het outplacement ten laste van Actiris. De werknemer moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • minstens 45 jaar zijn op het ogenblik van het ontslag,
  • over minstens 1 jaar ononderbroken anciënniteit beschikken op het ogenblik van het ontslag,
  • niet voldoen aan de voorwaarden om de algemene regeling te genieten,
  • zijn werkgever binnen de vereiste termijnen in gebreke hebben gesteld wegens het ontbreken van een outplacementaanbod,
  • bij een werkgever hebben gewerkt die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is gevestigd, en
  • zijn aanvraag indienen ten laatste 6 maand na de datum van ingebrekestelling van de in gebreke blijvende werkgever.

Waals Gewest

In het Waals Gewest is het outplacement ten laste van de Forem. Het geldt enkel geldt enkel in het kader van de bijzondere regeling van outplacement voor de werknemers van minstens 45 jaar die een opzeg van minder dan 30 maand gekregen hebben. Hun werkplaats moet in het waals Gewest gelegen zijn.

De werknemer die een outplacement wil krijgen van de Forem moet:

  • een aanvraag doen via het formulier op de website van de Forem,
  • bewijzen dat hij recht heeft op outplacement, en
  • zijn werkgever binnen de vereiste termijnen in gebreke hebben gesteld wegens het ontbreken van een outplacementaanbod.

Levering van de cheque en bijdrage van de werkgever

De waarde van de outplacementcheque is beperkt tot een bedrag van 1.500 euro. De RVA/Actiris/de Forem zal dus niet meer dan 1.500 euro betalen aan het outplacementbureau.

De werknemer gaat met de outplacementcheque naar een outplacementbureau dat bereid is diensten aan te bieden tegen de waarde van de cheque. Na afloop van de begeleiding betaalt de RVA/Actiris/de Forem de factuur van het outplacementbureau.

De werkgever is een verplichte bijdrage van 1.800 euro verschuldigd wanneer blijkt dat hij geen outplacement heeft aangeboden, hoewel hij daartoe verplicht was. Dit bedrag komt toe aan de RVA/Actiris/de Forem en wordt via de RSZ gevorderd.

De werknemer die een outplacementcheque heeft gekregen, heeft 12 maand de tijd om de cheque ook effectief te gebruiken.

Bevoegde instantie

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

Een RVA-kantoor zoeken