Inschakelingsvergoeding voor werknemers

Alle werknemers die ingeschreven zijn in de tewerkstellingscel en ten minste één jaar ononderbroken dienstanciënniteit bij de werkgever hebben, hebben recht op een inschakelingsvergoeding.

De inschakelingsvergoeding wordt betaald:

  • gedurende zes maanden, als de ontslagen werknemer minstens 45 jaar is op het ogenblik van de aankondiging van het collectief ontslag;
  • gedurende drie maanden, als de ontslagen werknemer minder dan 45 jaar is op het ogenblik van de aankondiging van het collectief ontslag.

Ze blijft verschuldigd, ook als de werknemer bij een nieuwe werkgever begint te werken.

De inschakelingsvergoeding is gelijk aan het lopend loon en de voordelen vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Ze is gelijkgesteld met een opzeggingsvergoeding, maar wordt wel maandelijks uitbetaald. Ze vervangt geheel of gedeeltelijk de opzeggingsvergoeding. Het eventuele saldo van de opzeggingsvergoeding wordt betaald na afloop van de periode gedekt door de inschakelingsvergoeding.

Is de inschakelingsvergoeding voor een handarbeider groter dan de opzeggingsvergoeding die op basis van de wet van 3 juli 1978 verschuldigd is? Dan kan de werkgever het verschil terugbetaald krijgen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Bevoegde instantie

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt
Telefoonnummer: 02.233.46.82
Fax: 02.233.48.60
E-mail: wea@werk.belgie.be
Bevoegdheden: Tewerkstellingscel, outplacement in het kader van de tewerkstellingscel, paritaire leercomités, hulp bij tewerkstelling

Wetgeving

Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten