Sancties voor werknemers

De informatie op deze pagina behoort tot de bevoegdheden die door de zesde staatshervorming op 1 juli 2014 naar de gemeenschappen, gewesten of gemeenschapscommissies overgedragen worden. De bestaande regelgeving blijft van kracht tot een gemeenschap of een gewest over wijzigingen of nieuwe regels beslist.
Algemene informatie over de zesde staatshervorming.

De overheveling van bevoegdheden geldt enkel in het kader van de bijzondere regeling van outplacement voor de werknemers van minstens 45 jaar (afdeling 2 van hoofdstuk 5 van de wet) en niet in het kader van de algemene regeling outplacement (afdeling 1 van hoofdstuk 5 van de wet).

Uitsluiting

De regionale controledienst kan een werknemer onder bepaalde voorwaarden uitsluiten.

De werknemer weigert outplacement

Een werknemer van 45 jaar aan wie de werkgever een outplacement aanbiedt, moet dit aanbod aannemen en eraan meewerken. Hij kan zijn recht op werkloosheidsuitkeringen verliezen als hij dat niet doet.

De werknemer stelt zijn werkgever niet in gebreke wanneer die hem het verplichte outplacement niet aanbiedt

Een werknemer van 45 jaar aan wie de werkgever een outplacement moet aanbieden, moet zijn werkgever schriftelijk in gebreke stellen als die geen outplacement aanbiedt. De werknemer kan zijn recht op werkloosheidsuitkeringen verliezen als hij zijn werkgever niet tijdig en correct in gebreke stelt.

Uitzonderingen

Een weigering leidt niet altijd tot een uitsluiting. Er zijn uitzonderingen voor:

  • werknemers die op het moment van de uitkeringsaanvraag 58 jaar zijn en een 'vrijstelling oudere werkloze' genieten;
  • werknemers die lichamelijk of mentaal ongeschikt zijn. De arbeidsongeschiktheid moet meer dan 66% bedragen, en uiterlijk op het moment van de weigering ingeroepen worden. Indien nodig volgt er een onderzoek door een erkende arts; en
  • werknemers die onmiddellijk na het einde van de arbeidsovereenkomst gedurende minstens 2 ononderbroken maanden het werk hervat hebben als loontrekkende (bij een nieuwe werkgever) of als zelfstandige.

Als de werkgever pas een aanbod doet nadat de werknemer hem er uitdrukkelijk om gevraagd heeft, gelden gelijkaardige regels. Een werknemer in één van de bovenstaande situaties moet geen outplacement vragen en kan een spontaan aanbod weigeren. Neemt hij het spontane aanbod toch aan, dan moet hij eraan meewerken. Als hij zelf om outplacement vraagt, moet hij het aanbod aannemen en eraan meewerken. Hij kan zijn uitkeringen verliezen als hij dit niet doet. Ook hij kan arbeidsongeschiktheid van meer dan 66% inroepen.

Wie het aanbod van outplacement heeft aangenomen, moet het outplacement blijven volgen.

De regionale controledienst houdt rekening met alle concrete gegevens en kan beslissen om geen uitsluiting op te leggen, ook al valt de werknemer niet onder één van de hier vermelde uitzonderingen.

Bevoegde instantie

VDAB Sociale interventiedienst

E-mail : sociale_interventie@vdab.be
Website : www.vdab.be