Terugbetaling van de outplacementkosten voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voorwaarden voor een tegemoetkoming van Actiris in de outplacementkosten

  • De werkgever in herstructurering heeft het collectief ontslag na 31/12/2015 aangekondigd.
  • De werknemer moet ontslagen zijn in het kader van de herstructurering en moet een verminderingskaart herstructureringen hebben ontvangen.
  • De werknemer moet hebben gewerkt bij een werkgever die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is gevestigd.
  • De werknemer moet minstens 30 outplacementuren hebben gevolgd tijdens de periode van inschrijving bij de tewerkstellingscel.
Als de werknemer gedurende de geldigheidsduur van zijn verminderingskaart herstructureringen minstens 120 kalenderdagen bij één of meerdere nieuwe werkgevers heeft gewerkt, kan Actiris overigens voor een hoger bedrag tussenkomen. In dat geval moet de werknemer gedurende de periode tussen de inschrijving bij de tewerkstellingscel en de werkhervatting effectief 30 outplacementuren hebben gevolgd. Zodra Actiris weet dat een werknemer voldoende heeft gewerkt, brengt Actiris de werkgever hiervan op de hoogte.

Maximumbedragen

Het maximumbedrag voor de terugbetaling hangt af van:

  • de leeftijd van de werknemer op het moment van de aankondiging van het collectief ontslag, en
  • het aantal dagen dat de werknemer gewerkt heeft tijdens de geldigheidsperiode van zijn ‘verminderingskaart herstructurering’ (tot 12 maand na het ontslag).
Er zijn 2 verschillende situaties:
  • Situatie 1: de werknemer heeft 30 outplacementuren gevolgd.
  • Situatie 2: de werknemer is gedurende de geldigheidsduur van de kaart minimaal 120 dagen gebonden aan één of meerdere arbeidsovereenkomsten met één of meerdere nieuwe werkgevers. Hij heeft ook 30 uur outplacement gevolgd tijdens de periode tussen de inschrijving en de werkhervatting.

Situatie 1 Situatie 2
› 45 jaar op het moment van de aankondiging van het collectief ontslag 1.000 euro 2.000 euro
‹ 45 jaar op het moment van de aankondiging van het collectief ontslag 500 euro 1.000 euro

Procedure voor de aanvraag tot tegemoetkoming bij Actiris

De werkgever die deze tegemoetkoming wil krijgen, moet het bedrag schriftelijk meedelen en rechtvaardigen aan de hand van de nodige documenten. Actiris betaalt niet zomaar een bedrag terug. De terugbetaling is immers beperkt tot de outplacementkosten die hebben plaatsgevonden tussen de datum van inschrijving bij de tewerkstellingscel en de laatste dag waarop de verminderingskaart geldig is.

Enkel de werkelijke outplacementkosten worden terugbetaald. De kosten die de werkgever aan een andere instelling kan doorrekenen, betaalt Actiris niet terug. De terugbetaling is in ieder geval beperkt tot een bepaald maximumbedrag dat afhangt van:

  • de leeftijd van de werknemer op het moment van de aankondiging van het collectief ontslag, en
  • de situatie waarin hij zich bevindt.

Tegemoetkoming door een sectorale organisatie

De werkgever in herstructurering kan tot een sector behoren waarin de outplacementkosten bij herstructurering worden gedragen door een sectorale organisatie. In dit geval gaat het om een fonds.

Dit fonds kan onder dezelfde voorwaarden een (beperkte) terugbetaling van de werkelijke outplacementkosten vragen (tussen de datum van inschrijving bij de tewerkstellingscel en de laatste dag waarop de verminderingskaart geldig is). Dit betekent onder meer dat het fonds deze kosten niet aan een andere instelling kan doorrekenen.

Bevoegde instantie

Actiris

Directie Partnership en Tewerkstellingsprogramma's
Telefoonnummer : 02.800.42.84
E-mail : alc-bco@actiris.be
Bevoegdheden: Collectief ontslag en outplacement